Su progetu

Is crabaxus

Su progetu :: HomePage

Beni benias e beni benius!

Seis in su situ de su progetu Is crabas, is crabaxus e sa bidda, una ci(r)ca de su Comunu de Biddesatu a pitzus de sa vida de is crabaxus de sa bidda. Dd'ant fata Simona Axana e Amos Cardia e dd'at finantziada sa Provìncia de Casteddu, cun sa lei arregionali 26/97 (art. 13) e su Comunu de Biddesatu.

Eus traballau totu su 2011, imoi dd'eus acabau e seus a canta de ddu presentai, nd'at a bessiri custu situ e unu libru, chi eus a presentai in Biddesatu. Prus a innantis s'eus a fai sciri atras noas!

Comuncas su libru, in prus de ddu arriciri totu is famìllias benendi a sa presentada, dd'eis a podi scarrigai a donu de custu situ e totu

 

Progetu “Is crabas, is crabaxus e sa bidda". Lei Arregionali 26/97, art. 13. Provìntzia de Casteddu e Comunu de Biddesatu